Legislația de mediu

Legislatia de mediu-Solutii de reciclare deseuri - Craiova, Targu Jiu, Turceni - protectia mediului

Legislația de mediu este reprezentată de tot pachetul de legi, hotărâri și ordonanțe de guvern, ordine emise de diferite autorități, regulamentele UE ce definesc și reglementează măsurile ce trebuiesc aplicate în vederea gestionării corecte a deșeurilor produse de generatori. Deasemenea, se stabilesc măsurile privind protecția mediului și a sănătății populației prin desfășurarea de acțiuni de colectare selectivă și tratare eficientă și ecologică a deșeurilor de toate tipurile.

 

 

 

La nivel național, principalele acte de reglementare în sectorul deșeurilor sunt următoarele:

Legislația cadru privind deșeurile

 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare”
 • Legea nr. 6/1991 pentru aderarea româniei la convenția Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora
 • HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masări pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
 • OUG nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu

Legislația privind tratarea deșeurilor:

 • HG nr. 349/2005privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 278/2013 privind emisile industriale

Legislația privind serviciile de salubrizare:

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:

 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
 • OUG nr. 5/02.04.2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 • HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifeniliilor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării cu azbest, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
 • Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Legislația privind deșeurile medicale:

 • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

La nivelul Uniunii Europene, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deșeurilor sunt:

Legislația cadru a deșeurilor

 • Directiva 2008/98/CE,privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva cadru privind deșeurile)
 • Regulament 1013/2006 privind transferurile de deșeuri – aplicat ca atare în toate statele membre EU
 • Decizia 2000/532/CE,de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 91/01/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 aliniatul (1) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase și Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului – aplicate ca atare în toate statele membre EU

Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor:

 • Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea deșeurilor
 • Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

Legislația europeană privind fluxurile de deșeuri:

 • Directiva 2006/66/CE,privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE
 • Directiva 2011/65/CE,privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
 • Directiva 2012/19/UE,privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
 • Directiva 2000/53/CE,privind vehiculele scoase din uz
 • Directiva 94/62/CE,privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 • Directiva 96/59/CE,privind eliminarea bifenililor și trifenililor policlorurați privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)
 • Directiva 86/278/CEE,”privind protecția mediului și, în special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură”
 • Directiva 87/217/CEE,privind prevenirea și reducerea poluării mediului cauzate de azbest