Obligaţii legislaţie

Legislația referitoare la gestionarea deșeurilor este extrem de complexă și dinamică, fiind reprezentată atât de câteva zeci de legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru, care aplică prevederile directivelor  europene, dar și de diverse acte normative europene cu aplicabilitate în acest domeniu.

Obligatii legislatie

 

 

Tinând cont de multitudinea acestora, obligațiile legale din acest domeniu, în cadrul unei firme, se referă la:

 • depozitarea deșeurilor;
 • transportul deșeurilor;
 • incinerarea deșeurilor;
 • raportarea diverselor informații către autoritățile competente;
 • deșeuri de ambalaje și ambalaje;
 • deșeuri de echipamente electrice și electronice;
 • deșeuri de baterii și acumulatori;
 • uleiuri uzate;
 • vehicule scoase din uz, etc.

Concret, prezentăm câteva obligații importante din acest domeniu precum și sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea acestora:

 • depunerea la termen, de către operatorii economici, a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu – amendă 1.000 – 5.000 lei;
 • predarea separată a deșeurilor din baterii și acumulatori în vederea reciclării – amendă 5.000 – 7.500 de lei;
 • interzicerea abandonării și obligativitatea incinerării anvelopelor uzate decât în condițiile legale privind incinerarea deșeurilor sau obligativitatea predării către comercianții de anvelope ori către operatorii economici autorizați să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației în vigoare – amendă 5.000 – 10.000 lei;
 • colectarea separată, stocarea și predarea în vederea reciclării a uleiurilor uzate – amendă  7.500 – 10.000 de lei;
 • predarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) către colectorii autorizați în acest sens potrivit legislației în vigoare – amendă 10.000 – 20.000 lei;
 • numirea unei persoane din rândul salariaților persoanelor juridice care dețin autorizatie / autorizatie integrată de mediu, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor de mediu, sau delegarea acestei sarcini unei terțe persoane cu pregătire în acest sens – amendă 15.000 – 30.000 lei;
 • ținerea unei evidenţe cronologice corecte a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu conform prevederilor legale, precum și punerea acesteia la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora – amendă 15.000 – 30.000 lei;
 • raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic – amendă 15.000 – 30.000 lei;
 • transportul deșeurilor numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu  pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare – amendă 15.000 – 30.000 lei și confiscarea mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârșirea faptei;
 • clasificarea deșeurile generate de afacere, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deșeuri – amendă 20.000 – 40.000 lei;
 • colectarea separată a deșeurilor, interzicerea amestecării acestora cu alte deșeuri și valorificarea acestora cu respectarea principiilor prevăzute de legislație – amendă 20.000 – 40.000 lei;
 • existența unei caracterizari a deșeurilor periculoase generate din propria activitate, sau care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției amendă 20.000 – 40.000 lei;
 • tratarea deșeurilor în conformitate cu prevederile legale sau transferarea aceste operaţiuni unui operator economic autorizat, care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, sau unui operator de colectare a deşeurilor – amendă 20.000 – 40.000 lei;
 • obligatia titularilor, pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări, să gestioneze deșeurile din construcții și desființări – amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei penru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice;
 • interzicerea amestecarii deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje – amenda 30.000 – 50.000 lei;
 • solicitarea și obținerea actelor de reglementare conform prevederilor legale (aviz de mediu, acord de mediu, autorizație de mediu, autorizație integrată de mediu, etc), în termenele stabilite de autoritați – amendă 30.000 – 60.000 lei;
 • funcționarea cu respectarea tuturor prevederilor din autorizația / autorizația integrată de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare a protecției mediului, precum și notificarea oricăror modificări ale elementelor care au stat la baza emiterii acestora, sau apariția unor elemente noi –  amendă 50.000 lei – 100.000 lei.

Menționăm ca legislația prevede și sanctiuni care pot insemna si inchisoare de la 3 ani la 5 ani!

Astfel, potrivit art. 63 din Legea 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că anumite fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu inchisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amendă:

 • importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;
 • neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;
 • comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;
 • refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;
 • introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;
 • acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

Tentativa se pedepseste si ea!